Hem

Vi hjälper dig att få ordning på dokumentationen!

Vi uppdaterar dokumentationen i de system ni använder, eller ger förslag på nya användarvänliga och kostnadseffektiva system för er verksamhet.
Det kan handla om allt från ett upplägg för mappning av dokumentationen till ett större dokumentationssystem.

Vi hjälper dig med CE-märkning!

Vi har erfarenhet av vilka krav och standarder som gäller och hjälper dig systematiskt att ta fram det du behöver för att kunna CE-märka dina produkter.

Vi hjälper dig med manualer, bruksanvisningar och nya produktblad!

Använder du många mallar? Skriver du nya bruksanvisningar till varje kund?
Det lönar sig för det mesta att satsa på ett innehållshanteringssystem. Fördelen med detta är att man då återanvänder mycket av textmassan i moduler och på så sätt bara behöver skriva grundtexten en gång.

Dessutom…

är vi språkkonsulter och erbjuder er språkgranskning, korrekturläsning och textredigering, allt för att göra informationen pedagogiskt lättläst och förståeligt för användaren.

TJÄNSTER

Vad Tech Info erbjuder

Tech Info kan säkerställa att er tekniska dokumentation håller samma höga kvalitet som era produkter. Vi är specialister på analyser och utvärderingar, dokumentsamordning, kontrolldokumentation (QC), kravhantering och instruktioner.

Vi verkar i hela Sverige, och erbjuder hjälp med:

 • teknikinformation
 • instruktioner
 • bildbehandling
 • granskning
 • analys och utvärdering
 • koordinering
 • kravhantering
 • kontrolldokumentation
 • CE-märkning
 • produktfoto

Fyra skäl till att anlita Tech Info

Kanske skapar era konstruktörer idag all teknikinformation? Det finns mycket att vinna på att låta oss på Tech Info överta denna uppgift:

 • Resurseffektivisering. Tack vare mångårig erfarenhet av yrket kan vi ta fram högkvalitativ teknikinformation snabbt och effektivt. Samtidigt kan era konstruktörer ägna sin tid åt det de är bäst på: att konstruera.
 • Användarperspektiv. Som utomstående ser vi er produkt med helt nya ögon. Vi kan därför lättare upptäcka de problem som användaren kan ställas inför.
 • Målgruppsanpassning. Vi har gedigen erfarenhet av målgruppsanalys och målgruppsanpassning. Därmed kan vi säkerställa att ert material utformas och distribueras på det sätt som bäst passar användaren.
 • Lagenlighet. Vi är väl insatta i gällande lagar, och det material vi tar fram följer alla tillämpliga direktiv.

Verktygskompetens

Vi arbetar i de program ni önskar, och har god erfarenhet av:

 • Microsoft Office
 • Acrobat Professional
 • Adobe Photoshop
 • SplitVision med Adept XML-editor
 • Madcap Flare
 • FrameMaker
 • InDesign
 • AutoCAD
 • SAP

ANALYSER

Behovsanalys

Att dokumentera och lagra verksamhetens vitala information på rätt sätt förebygger många problem. Vad händer exempelvis om en nyckelperson plötsligt slutar?

Tyvärr är det dock inte alltid lätt att avgöra vad som bör dokumenteras, eller i vilken form dokumentationen bör ske.

I vår behovsanalys hjälper vi er att sammanställa de behov, krav och önskemål som finns för dokumentationen i verksamheten, och kommer med lösningsförslag. Behovsanalysen sker till stor del genom intervjuer med nyckelpersoner i er verksamhet, och är ett utmärkt hjälpmedel när ni vill säkerställa att er verksamhet har ett tillfredsställande dokumentationsstöd.

En behovsanalys görs ofta i inledningsfasen av ett dokumentationsprojekt, men vi åtar oss också att göra behovsanalyser som fristående uppdrag.

Informationsanalys

I vår informationsanalys hjälper vi er att skapa en samlad bild av verksamhetens befintliga dokumentation. En klar bild av nuläget är värdefull inför alla förändringar av dokumentationen, men särskilt om ni ska ändra informationsstruktur, exempelvis genom att överföra informationen till XML eller DITA.

Informationsanalysen ger svar på frågor som:

 • Vilken teknisk dokumentation finns i organisationen?
 • Var är informationen lagrad?
 • Hur väl uppdaterad är informationen?
 • Finns det flera olika versioner av samma information?
 • Vilken kvalitet håller informationen gällande språk, målgruppsanpassning, sökbarhet etc?

En informationsanalys görs ofta i inledningsfasen av ett dokumentationsprojekt, men vi åtar oss också att göra informationsanalyser som fristående uppdrag.

GAP-analys

I takt med att verksamheten förändras och utvecklas är det lätt hänt att dokumentationen halkar efter. Kanske har ni upptäckt ett behov av att uppdatera och utveckla er befintliga dokumentation, eller att ta fram helt ny dokumentation?
Kanske behövs nya dokumentationssystem, eller nya sätt att lagra informationen?

I vår GAP-analys hjälper vi er att reda ut exakt vad som skiljer er befintliga dokumentation från målbilden för dokumentationen. Vi redogör för vilka åtgärder ni behöver vidta för att nå målbilden, såväl som vilka effekterna skulle bli om åtgärderna inte genomförs. Dessutom hjälper vi er att uppskatta hur lång tid åtgärderna skulle ta att genomföra.

I de fall nuläget eller målbilden är oklara rekommenderar vi att GAP-analysen föregås av en informations- och/eller behovsanalys.

TEKNIKINFORMATION

Vad är teknikinformation?

Begreppet teknikinformation omfattar allt från produktblad, bruksanvisningar och monterings-/installationsanvisningar till service- och underhållsanvisningar och eftermarknadsinformation. Miniminivån på teknikinformationen regleras av lagkrav.

Teknikinformation kan idag distribueras på många olika sätt, exempelvis i tryckt form, on-line eller som en integrerad del av den tekniska produkten. Både valet av distributionskanal och komplexiteten hos materialet bör anpassas efter målgruppen.

Vad gör en teknikinformatör?

En professionell teknikinformatör har ett brett kunnande inom såväl teknik som språk och pedagogik. Teknikinformatören kan vanligen erbjuda teknikföretag hjälp med:

 • språkliga frågor
 • textframställning, projektledning och arbetsprocesser
 • målgruppsanpassning och informationsdesign
 • val och införande av dokumentationslösningar, samt bidra med verktygskompetens
 • applicering av företagets grafiska profil på den tekniska informationen
 • att säkerställa att företagets varumärken efterlevs i den tekniska informationen
 • framställning av företagsinterna termlistor
 • upphandling av ytterligare teknikinformationsrelaterade produkter och tjänster
 • kravanalyser, samt metoder för kvalitetssäkring,  kvalitetskontroll och kvalitetsmätning

Tre skäl till att investera i bra teknikinformation

I takt med att produkters mjuka värden har blivit allt viktigare för kunden, har teknikinformationen utvecklats från ”ett nödvändigt ont” till ett konkurrensmedel.
Väl utformad teknikinformation kan medföra stora fördelar för företaget:

 • Minskade kostnader för kundtjänst. Eventuella frågetecken kring produkten rätas ut redan i den medföljande dokumentationen.
 • Nöjdare kunder. Kunden får ett bättre första intryck av produkten, användarupplevelsen förhöjs och frustrationen över ”obegripliga” funktioner uteblir.
 • Optimerad användning av produkten. Risken för problem till följd av felanvändning av produkten minskar. Detta bidrar naturligtvis ytterligare till ökad kundnöjdhet och minskat tryck på kundtjänst.

OM TECH INFO

Med passion för kontroll!

Tech Info är ett teknikkonsultföretag. Vi är specialister på analyser och utvärderingar, dokumentsamordning, kontrolldokumentation (QC), kravhantering och instruktioner.

Tech Info drivs av Stefan Grahn som är utbildad automationsingenjör med erfarenhet av teknisk dokumentation i mer än 20 år, varav 17 år inom kärnkraftsindustrin.

Stefan är van att söka information i olika direktiv och regelverk och har dessutom stor erfarenhet av anläggningsdokumentation. Dokumentationsuppdrag inom el, instrument, mek och bygg har givit oss en bred teknisk erfarenhet.