Analyser – OLD

Behovsanalys

Att dokumentera och lagra verksamhetens vitala information på rätt sätt förebygger många problem. Vad händer exempelvis om en nyckelperson plötsligt slutar?

Tyvärr är det dock inte alltid lätt att avgöra vad som bör dokumenteras, eller i vilken form dokumentationen bör ske.

I vår behovsanalys hjälper vi er att sammanställa de behov, krav och önskemål som finns för dokumentationen i verksamheten, och kommer med lösningsförslag. Behovsanalysen sker till stor del genom intervjuer med nyckelpersoner i er verksamhet, och är ett utmärkt hjälpmedel när ni vill säkerställa att er verksamhet har ett tillfredsställande dokumentationsstöd.

En behovsanalys görs ofta i inledningsfasen av ett dokumentationsprojekt, men vi åtar oss också att göra behovsanalyser som fristående uppdrag.

Informationsanalys

I vår informationsanalys hjälper vi er att skapa en samlad bild av verksamhetens befintliga dokumentation. En klar bild av nuläget är värdefull inför alla förändringar av dokumentationen, men särskilt om ni ska ändra informationsstruktur, exempelvis genom att överföra informationen till XML eller DITA.

Informationsanalysen ger svar på frågor som:

  • Vilken teknisk dokumentation finns i organisationen?
  • Var är informationen lagrad?
  • Hur väl uppdaterad är informationen?
  • Finns det flera olika versioner av samma information?
  • Vilken kvalitet håller informationen gällande språk, målgruppsanpassning, sökbarhet etc?

En informationsanalys görs ofta i inledningsfasen av ett dokumentationsprojekt, men vi åtar oss också att göra informationsanalyser som fristående uppdrag.

GAP-analys

I takt med att verksamheten förändras och utvecklas är det lätt hänt att dokumentationen halkar efter. Kanske har ni upptäckt ett behov av att uppdatera och utveckla er befintliga dokumentation, eller att ta fram helt ny dokumentation?
Kanske behövs nya dokumentationssystem, eller nya sätt att lagra informationen?

I vår GAP-analys hjälper vi er att reda ut exakt vad som skiljer er befintliga dokumentation från målbilden för dokumentationen. Vi redogör för vilka åtgärder ni behöver vidta för att nå målbilden, såväl som vilka effekterna skulle bli om åtgärderna inte genomförs. Dessutom hjälper vi er att uppskatta hur lång tid åtgärderna skulle ta att genomföra.

I de fall nuläget eller målbilden är oklara rekommenderar vi att GAP-analysen föregås av en informations- och/eller behovsanalys.